Skip to main content

Omgevingsmanagement

Informatie aanvragen

Tijdens de uitvoer van werkzaamheden moet iedereen veilig zijn. Zowel de mensen die het werk uitvoeren áls de omwonenden en de verkeersdeelnemers die door het gebied komen. Maar ook de omgeving is belangrijk. Winkels, bedrijven of organisaties in het werkgebied moeten zoveel mogelijk bereikbaar blijven. Werkzaamheden betekenen in de basis hinder, maar wat nu als je deze hinderbeleving van weggebruikers en omwonenden positief kan beïnvloeden? Daarbij is goed omgevingsmanagement een belangrijke basis.

Voor iedereen de beste oplossing

Bij het maken van onze BLVC / verkeersplannen gaan we verder dan de standaard en nemen we extra verantwoordelijkheid. We willen het echt goed voor u regelen. Het complete pakket. Want uw werkzaamheden spelen zich vaak af in drukke gebieden. Bij een school, een woonwijk, een winkelcentrum, ziekenhuis of dichtbij een bedrijventerrein. Dus regelen we ook het omgevingsmanagement. Wat kunnen we wanneer afzetten, is eenrichtingsverkeer een goede oplossing of kunnen we het verkeer beter omleiden. En hoe kunnen we de hinder voor omwonenden en weggebruikers tot een minimum beperken. Daar denken we over na. Hoe groot of klein een project ook is. Maar ook als het om grootschalige evenementen hebben we de juiste expertise. We weten wat er belangrijk is in welke situatie, komen met de beste oplossing en treffen de juiste verkeersmaatregelen. Wij regelen het. En met onze nieuwe dienst BUKO Bereikbaar gaan we zelfs nog een stapje verder.

BUKO
BEREIKBAAR

We verbeteren de hinderbeleving van weggebruikers en omwonenden bij tijdelijke verkeerssituaties.

INNOVATIEF, WETENSCHAPPELIJK EN MET AANDACHT VOOR DE MENS

Onze omgeving blijft verder digitali­seren en dat biedt ook in de markt van tijdelijke verkeerssituaties kansen. Bijvoorbeeld door de inzet van social media, open data en ‘slimme’ apparaten. Bij BUKO Infrasupport combineren we deze datastromen met wetenschappelijke inzichten en technieken die het gedrag van weggebruikers en omwonenden sturen.

Wij geloven in een hybride vorm van maatregelen. Met BUKO Bereikbaar combineren wij onze expertise van tijdelijke verkeerssituaties met de digitale wereld. Met als doel het positief beïnvloeden van de hinderbeleving van omwonenden en weggebruikers.

Dat doen wij door wetenschap, digitalisatie en fysieke maatregelen elkaar te laten versterken. Deze integrale aanpak heeft zich reeds bewezen op eerdere projecten, waarbij er minder hinder wordt ervaren en er meer gemak is bij
het plannen van een alternatieve route. Ook blijkt dat het aandeel van de fiets als meest gebruikte vervoersmiddel significant stijgt tijdens de werkzaamheden.

Met BUKO Bereikbaar bieden wij belanghebbenden op een laagdrempelige manier een individueel reisadvies bij tijdelijke verkeerssituaties. Wij houden rekening met hun voorkeursmodaliteit en delen updates per (bouw)
fase. Zo blijven weggebruikers en omwonenden voorafgaand én tijdens de werkzaamheden betrokken bij het project. Deze betrokkenheid creëert draagvlak en draagt bij aan het gewenste opvolggedrag.

Werkwijze

Het maakt niet uit of u een wegbeheerder, aannemer of evenementenorganisator bent: u levert op ieder project maatwerk. Dat mag u ook van ons verwachten. Per project stellen wij een unieke samenstelling van digitale maatregelen voor. Wij houden rekening met de zwaarte van de hinder en het gewenste gedrag van de weggebruikers. Zo zorgen wij op ieder project voor een optimale doorstroming en een positieve hinderbeleving.

In ons voorstel beschrijven wij welke diensten wij tijdens en vóór de werkzaamheden inzetten. Het beïnvloeden is in de voorfase het sterkst: verwachte hinder wordt minder vervelend ervaren dan onverwachte hinder. Wij monitoren via ons dashboard en sturen digitaal bij wanneer dat nodig is. Na het project voeren wij een evaluatie uit onder alle stakeholders. Daarin onderzoeken wij de hinderbeleving en tevredenheid. Wij leveren deze resultaten op in een eindrapport, waarin wij de gedragsveranderingen inzichtelijk maken.

VIDEO

Bekijk de video om meer te weten te komen over de mogelijkheden en werkwijze van onze afdeling BUKO Bereikbaar.

POSITIEVE(RE) HINDERBELEVING

Uit onderzoeken van onder andere Rijkswaterstaat blijkt dat weggebruikers onverwachte hinder vervelender ervaren dan verwachte hinder. Met onze diensten zorgen wij voor een positieve(re) hinderbeleving bij tijdelijke verkeerssituaties. Dat doen wij door weggebruikers en de

omgeving vooraf te informeren over de hinder die zij kunnen verwachten en wij geven een persoonlijk reisadvies. Dit geeft hen de gelegenheid om hun planning, afspraak of vervoersmiddel aan te passen. En tevreden weggebruikers zorgen natuurlijk voor een tevreden wegbeheerder.

EFFICIËNT, EFFECTIEF EN TRANSPARANT

Onze digitale diensten ‘werken’ 24 uur per dag en bieden real-time inzicht in de effecten. Daarnaast is de efficiëntie en effectiviteit hoog: wij bereiken de juiste doelgroep op het juiste moment. 84% van de weggebruiker wint pre-trip informatie in en 92% volgt dit ook op. En dat voor een fractie van de kosten van bijvoorbeeld omgevingsbrieven.

Wij tonen met onze rapportages aan wat het effect van de interventies is, hoeveel mensen bereikt zijn en in welke mate de doelgroep het gewenste gedrag vertoonde. Deze inzichten dienen ook als input voor de volgende fasering. Uiteraard bieden wij ook transparantie in de kosten. Wij delen deze digitale rapportages met u en uw projectpartners. Zo blijven wij continu optimaliseren!

DYNAMISCH VERKEERSMANAGEMENT

In onze aanpak staat de mens centraal. Daarnaast maken wij met harde data het effect van de verkeersmaatregel tastbaar. Op ons live platform koppelen wij floating car data aan de actuele afsluitingen en verschillende scenario’s.

Daarmee bieden wij weggebruikers dynamisch en individueel routeadvies. Dit advies sturen wij naar weggebruikers via hun eigen navigatiesysteem. Zo krijgen zij de optimale route aangereikt. De scenario’s kunnen met vertragings- tijden werken, maar ook met bijvoorbeeld het fijnstofniveau. Zo sturen wij het verkeer naar beschikbare wegen en verminderen wij sluipverkeer en filevorming. Dit is een digitaal proces. Hierdoor kunnen wij de resultaten met u delen en laten zien wat het effect van het totaalpakket aan maatregelen is geweest. Zo zorgen wij samen voor tevredenheid onder alle belanghebbenden bij het project.

GEDRAGSBEÏNVLOEDING

In essentie is het doel van alle fysieke en digitale maatregelen dat weggebruikers en omwonenden specifiek gedrag vertonen of vermijden. Wij zorgen voor een veilige werkomgeving en een optimale hinderbeleving door de doelgroepen letterlijk de juiste richting op te sturen.

Het is belangrijk om weggebruikers op de juiste manier te informeren. Zo kunnen zij hun reis op een gewenste manier aanpassen. Wij stimuleren gedragsaanpassingen met een tijdige informatievoorziening, keuzevrijheid en ‘nudging’. Een nudge is het geven van een ‘duwtje in de gewenste richting’. Het ontmoedigt ongewenst gedrag en maakt het gewenste gedrag laagdrempeliger.

Uiteraard vraagt ieder project om maat- werk. Daarom werken wij samen met gedragspsychologen, neurologische onderzoekers en academici om op ieder project tot de beste oplossing te komen. Daarnaast stemmen wij ook onze digitale communicatie af op bij de dominante persoonlijkheidsstijlen binnen het werkgebied. Met deze wetenschappelijk onderbouwde werkwijze verhogen wij het opvolggedrag verder.

Onze diensten

Digitale omgevingscommunicatie

Informatievoorziening en meetbare gedragsverandering door online com municatie via social media. Specifiek gericht op de juiste doelgroepen voorafgaand en tijdens het project.

Livia

Onze tool waarmee wij tijdelijke verkeersmaatregelen in navigatiesystemen verwerken. Zo sturen wij weggebruikers geautomatiseerd over de beste alternatieve route.

Ruimbaan voor de fietser

Verscheidene diensten die routeadvies aan fietsers geven op basis van actuele omleidingen en fietsers van een groene golf bij verkeerslichten voorzien.

Dynamisch routeadvies

Het optimaliseren van de doorstroming van het verkeer door data-gestuurde omslagmomenten te gebruiken.

Live weginspectie

Met live weginspectie monitoren wij op afstand de instandhouding van de verkeersmaatregelen en rapporteren dit periodiek.

Download de volledige infographic voor een overzicht van alle diensten!

Meer weten?

Vul onderstaand formulier in of neem persoonlijk contact op met onze specialisten:

Martin van Beurden / mbeurden@buko.nl / 06 – 29 40 07 52
Fawad-Khan Bahadur / fbahadur@buko.nl / 06 – 15 67 87 10

Wat vindje van ons?
Wat vind je van ons? Deel je ervaring!